ییی ی ی ی ی!

 

یییی یی 1925 یی ی یсی ییی ی ی ی ی یی ی ی ی یی ی ی یی ی ی یی ی یی ی یی ی ی یی ی یی ی с یی ی (ی ) ی. ی ی یی ی ӡ ی یی ی Ǎی ی ی یی یی یی یی ј ی ی ی ییی ی ی ѐی ی یی ی ی ρی یی یییی ی ƍی یی. ی ی ییی یی ј یی ی ی ی ی ی ی ییی یی. یییی یی ی ی ی ی یی ی ی ی یی ј یی ی ی ییی ی ی ی 8 یی ی یی یی ی یی ی یی یی ی ی ی یی. ی ی ی ƍی ی ی یی ی ی یی ی ی ρی یی ی یی . ی یی "ی " ی ی یی ی ی یی[1]. یییی یی یی یی ی یی ی ی یی ی یی یی Ґ (ی) یی ی ی ییی ی یی. ƍی ǘی ی ی ی ی ی ی ی یی ی ی ی ی ی ی ی ی یی ی ی ی یی ی یی ی Ę ییی ی یی ی یی ی ی یی 2500 یی 7000 ی ی ی ی یی. ییѡ یǁی ی یی ی ی (ی) ј یی ƍی   ی сیی 1200 ی (12 Ә) یی ییی   یی ی یی یی ییی ی ی یی ی ǁیی ییی یی ی ی ǁییی ی ی ی ییی ѐی ی یی ی یی ی ی ییی ی ی ی ƍی ی ی ی ی ی ǁیی ʁی ƍی یی ی یی ( ی یی) ی ی ی.  ی ی ی ی ی ییی ی یی ی یی ییی ی ƍ یی ی یی ی ی. ییی ی ی ǘییی ی یی ی یی ی ی یی یی یییی ییی یی ƍی ی یی ییی ی ی ی ی ی. ی ی ی ی ی ی ی ی ی یی ی ی یی یی ی یی ی ǁ ی . ی یی ییی ی یی ی   ییی ی ی ی یی یی یی (ی ی) Ґ یی.

1- یی

یی ی:

".. ی ی ی ی ی ͘ ی Ԙی ی. ی ی"[2].

یی ƍی ی 2500 یی ی ی(!!!) یی یی ی ǁییی ییی یی ρی ی ی ی ی ییی ییی ی یی یی ی یی ѐی   یی ی ی ی.

559-330 یی ی یی ی ی یی ی Ę . ی ی یӘ 330 ی ی یی  یی ی ǘییی ی. 312-301 یی ی ی ی ی ی ی ی Ƙ یی یӘی یی Ę ǘییی ƍیی. 323-250 یی ی یی (یی) ی یی ی ǘی . 250 ی ی یی ǘ ǘیی . ی ی 247 ی ی ی ی  یی ی ی ǘیی ی. ی ی ǘیی ی ی ј ی ی ی یی ی یی - یی јی یی ی ی ی ј ی ییی یی- ی . ی ی јی یی ی ییییی ی یی ی یی یی یی. ی ی یی 250 ی ی یی ی یی ј ی یی ی ی[3] . Ԙی ǘییی ی یی ی 226 ی ی یϘ ( ی). 226 ی یی یȘ Ԙی ی 4. ی ǘییی ی ی ǘییی ی ییی ی ی ی ی.  ییی ییی ی 224-651 ی ی یی ی یی ی  ǘیی ی[4].

ی ǘ یی ی 756 =229+427 ی ƍی ی یی ی ǘیی ی. یی ی ی یی ی 7000 ی ی یی. ی یی ی یی 1000 ی ی јی ǘیی ییی ی یی ی ییی یی 250 ی јی ی یی ی یی ی ی ј یییی ޡ یی ی ی ی یی ی ی یی ǡ ƍ ј ی یی ی ی. ј یی یی ی یی یی ی ی یی ԡ ǘییی ی یی ی یی ی ǘی یی ی ی ییی ی ی ی ی یی ی ی یی ی ی ƍیی ییی ییی ی ی یی ی. ی:

" ی ͘ ی . ی ی ی "[5].

یییی یی ی ی یی ی یی ی ʡ ی یی ی یی ی ی ی. یی یی 9000 ی ی یی ی ی ی ی ی ییی ی یی ی ی ی ی 836 ی ی یی Mesopotamien یی ( ی΍یی ی  ییی ی) ییی ی یییی. ی (625-585 ی ) ԍییی ی ی ی ی یی ǘییی ی. ی:

"..ی ی ی ͘ . . ی ی Șی ی ی ی ی ی ی ی ی ͘ "[6].

ی ییی یی ی یی ی یی ی ǁییی ی ی یی ییی یی ی یی یی یی. ی یی یی ی ϡ ی ی ی یی ی ی ی یییی ی ی. 㘡 ی یی ی ی ی ی ی ی. ی ǘییی ی ی ی ی یی ییی ǡ ی یی یی ی ی ی ی ǁ. یی یی یی ی ی ی ی ی ی ییѡ ی ی یی ی یی ی ی ی یی ی ی یی ی с Ӂ ی ییی. ی:

"..ی ی ی ǐ ی ی ی ی ی "[7]

㘡 ی ی ی јی ی ی ی 1000 ی ی ی یی ی یی ی یی یییی ی یی ی 8500 ی ی ییѿ ی ی یییѿ  یییی یی یی ی ƍیی ǘی Әی یی ییی. ی یی ی ی ی ی ی ی یی ی یی  ی یی. ی یی 8500  ی یی ی ییی یی یی یی یی () ی یی!!!. ی ی ǁ ی یی ی ی یی ی ی ی یی (ییی) ی ی یی یی ی ی یی یی ییی.

 

2- ی

ی ی یی ی ی ی ییی یی  ی:

"... ی . ی ی . ی یی ی ی ی .... ی ی ی . ی ی ی 14 ی ی ی ی. ی Ԙ ѐ ی ی "[8].

یییی یی ی ی ی ی ی یی یی ی یی یی ǘ یی. یی یԘ یی Wolfdietrich von Kloeden ی یی ی ی[9] یی ییی ی ی ییی ی ی ی ی یی ی ی ییی ی ی ییی. ی ی یی ی یی ی јیی ی یی ی ی یی یی ی ی ی ی یی ی ی " یی یی ی  ی ی یی.

 

(ی ی ی ی Ӂی) ی ی 1000 ی ی یی ی یی ی јیی ی ƍی ی ی ی یی یʍیی ʡ یی یی یی 630 ی ی ی ی یی 553 ی ی ی یی ی ی ی ی ی یی ی یی[10]. یییی . یی ƍی ӡ ی ی (224-661) یی یی یی یی (یییی)   ی یی ی ییی. ی یǘی ی یی (یی ی) ی یی یی ی ی. ی یی یییی ( ی ی) ی ی ی. یی ی یی ی  эی ی ی یی یی. ی یی : ј . یی Ƙی ی (یی ی) یی ی ی ی یی (ی) یی ی یی. ی (ی ی) ی ی ی یی یی ( ییی) ییی (ی) ییی ی یی.  ی یی ی ی ی. 30 یی ی ی ی ی یی ǡ ی ییی ی یی ƍیی. ƍی ی ی ی 600 ی ی ی یی ی یی یی. ی (F. Altheim) ی یی ییی сی (234-313 ی ) یی ییی ی   ییی 569 ی یی ی یی.

ی ی ییی ی یی ی ی ییی ی ی ی ی . یی یی یی ی ی ی (500 ی ) ییی 9 ی . ی[11]  [12] ی ژ ی ی. 1000 ی یی یی. یی ی ی ی ی ییی یی ی ی сی ی ی ( یی) ی ی ییی. یی ی ییی ی ی ј  ی[13] ی ی یی یی ی. ی ی ی ی یی. یی یی ی ی یی. یی ی ییی ی ی یی ی ی ی čی یی یی یی. ی یی ԍیی یی Ȑ ی ی یی ڍیی یی. ی ی یی ی یی ی ی ی ی ی ی ی ǘی ی ǘییی ی ی ی یییی یی ی (ی ی). ی ( ) ی ی یی یی ییی. ی ی ی [14]   ی یی ی ییی.  ی ی ی ی ی یی. ی ییی ی ی ی[15]  ی ی ی ی ی یی. : ییی یی ی ی ی (ی ی) یی. یی ی ( ی) ƍی ی ییی ی ی (ی ی) ی ی .   ی ی ی یی ј ییی. ƍی یی ی یییی (یی). ی ی ی ی јی ޡ ی ی یی یی. یی ی یی ( یی) ی ی یی ی یی ʍیی Ǎیی (ی Ę ی ) ی  ییی یی. یی ی ی یی یی ی ی () ی ییی ی یی ییی. Ę ی یی ییی ی ییی. Ę ی ی ј ǘی یی ی[16] ی ی یی  یی یی یی Ę ی ییی ( یی !).

ی ی یی ی یی ی یی ی یԡ ی ԍیی یی. یی یی یӁ ی ی ی Ȑ ی ی ی یی. یӁǫ ǫ ی ی ی یی.   ی یی. یی ی ی ی Ȑ ј .

  ی ییی ( ی) یǘیی :

  17 یی. ی ی یییی ییییی ی ی. ی ییی ییی.

ی: ی ی (ی) یی یی Ԙی یی ییی ی . ی ی یی. ی ی   ییی.

  1- یی(Yasna-Kapitel 28-34): ی یی ی ی (ی ی).

2- یی ((Yasna-Kapitel 43-46: ǁیی ی یی یѡ ǘی ییی.

3- Ӂ یی (Yasna-Kapitel 47-50):

4- (52 +Yana-Kapitel 51 ): ی ییی.

5- ییی (Yasna-Kapitel 53):+ یی یی (Yasna-Kapitel 54).

ی Yasna-Kapitel 14 +Yasna-Kapitel 15  ی ی ییی.

Yasna-Kapitel 56, Yasna-Kapitel 58, 1-3 ی یی یی ی ی یی. ی یی یی ییی ییی "Ә" ییی "Ә" یی ی یییی (یی) .  

1-2 یی یییی

ی ی ی (ی) ی ی ی . ی یی ییی ی یی 13 ی یی یی. ی ییی ی ލ ی یی. ی [17] یی ی ی یی ی (یی ݘ یی) 1000 یی ی یی ی یی یی یی یی . یی یی یی ی ی ی ی یی. ییی ی ی  (bax. Josef Wiesenhöfer, a.a.O., S. 142). یی یی یӁ ی ی ییی. 21 Ә ( ی) ی یی. ی ی یییی ( ) ی ی ی ی ی 12000 Ę یی ی ی یی . یی ی (A.H. Anquetil-Dupperon) (1731 1805) یی ی ی. ی ی ی ی ی () یییی.  ی ی ی ی یی. ی یی ی ی یی ی. ی یی ی ی یی ییی ی یی. 1968- یی ی ی یییی ی ی ی ی ی ی ییی ی ی ی ی.  1937- یی ی ییی ی  ی ی یی ی ی یی Ӎی ی ј ǁ ی. ی Әی ی ی ییی ی ییی . یی ( یی)  یی ی ی ی ییی č.

3- ی یی یی () ی!!

 ی یی ی یی ی یی ی ی یی ی ی ی ی:

"ی ی یی... ی ʡ ی یی ی ی ی ی ی ی . ی ی ϡ ی یی ییی ی ی ی .... ی یی . ی ی ی ی ی: ی. ی ی ی ی ی: . . ی ی ی ی ... ی ی ی   ی یی یی ی ی ی ی ʡ ی ی ی ʡ ی ی ی ǘ ی . ǐ ی ی ی ϡ ی . Ϙی ی "[18].

ی ییی یی ی ییی ی یی ی یی  ƍ ی یی ی ی ی یی.  یی ییی ی یی 13 ی یی ی ی ی یی یی ی یی    یǘی ی ݘ ی ی یی ی ی ǘی یی یی ی یییی ی 1000 ی ییی ی ییی ی ǘی ی ییی ی یی. یی ی یی ییی ʡ یی یی یی 630 ی ی ی یی 553 ی ی ی یی ی ی ی ی ی ی [19]. 13 ی ی ی ی یی یی ی ی ی ی ی ی ی یی یی ی ی ییی ی یی ی . 㘡 ی ی ی Ә یی یی ی ی ی ی یی ییی یی . یییی یی ی ی ( ) یییی ی "" (ییی ) یی ی یی ی ی ی ј ( ی) ی یی ی .㘡 یی یی ی یی ƍیی ی (ییی ی) یی یی ی یی یی .

ی ی ی ی ی یی ی یی یی ی (ی یی !) یی ی ی ی ǘی ی یی ی ی ی یی یی یی ی . 㘡 یی ی Ƙی ی یی ی ی ǘیییی یی ی یی ی ی یی ی یی یی یی ییی یی یی. یی ی ی یی یی Ǎی " ( )یی ƍی ی () () ی یی. 12 ی ی ی یی ی ییی ی ی ی ی ییی یی. یی ی یی ی ی یی ی ی ی [20]

ی ی ی ی یی ی ی ی یی ی یی یی یی. یی ی یی ی ی ی یی یی  ی ی ی ی یی ی ییی ی ƍ ی ..

 

 

 

 

 

 

ی

 

 [1]   ی ѡ 1384  ی .

[2]   ی ѡ 1384  ی . ی 77 78 79.

[3]   ی: http://www.arash.de/gesch/text/Irangeschi2.htm#Die%20Aschkaniden

[4]  Deutsche Bundesbank Museum, Goldmnzen der Sasaniden:   

   http://www.geldmuseum.de/download/sonder_goldmuenzen_der_sasaniden.pdf

[5]   ی ѡ 1384  ی . ی 77 78 79.

[6]   .

[7]   .

[8]   .

[9] Biographisch-Biographisches Kirchenlexikon, Band XIV, 1998;Verlag Traugott Bautz Spalten 344-355

[10]   یی ییی ی ی یی. یی ییی یی ییی. ی ی ی یی ی ی. یییی یی یی یی ی ی ی ی یی یی ی.

[11]  : ی یی ی ی.

[12]  : Әی یی ی ی ی یی (ی ǡ یǍ ).

[13]  ی 1400 ی ی یی ی ی ی یی ییی. یی یǫ Әی ی یی یی ی یییѡ ʫ ی یی.

[14]   12.

[15]  ی ی ی یی ی ی ی .

[16]   15.

[17]  ی :- ی ی ی (ی ی).

[18]   ی ѡ 1384  ی . ی 77 78 79

[19]   9.

[20] The Familz Tree of His Majestz: King Hussein of Jordan:  http://www.kinghussein.gov.jo/tree_english.html

 

 

یی 15.09.2005